เปิดสอบสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 2556

เปิดสอบสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 2556

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครงาน บรรจุเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง รับ 21-25 ม.ค. 56

หางาน สมัครงาน ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ใน tag\" style="text-decoration: initial; color: rgb(102, 102, 102);">งานราชการ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครงาน 2556
ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงประกาศรับสมัครงาน เพื่อกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติและอัตรากำหลังพนักงานราชการ จึงได้ประกาศรับสมัครงาน สำหรับผู้สนใจสมัครงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ดังนี้

ตำแหน่งงานที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครงาน
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน ผู้สมัครงานต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ

- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน ผู้สมัครงานต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา การบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน หรือการเงินและการธนาคาร

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน ผู้สมัครงานต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือบัญชี

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน ผู้สมัครงานต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

การรับสมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผู้สนใจสมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ขอและยื่นใบสมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือ สำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยลัยอนุมัติ จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชัน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อสกุล อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ใบสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ค่าธรรมเนียมสอบ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
สำหรับผู้สมัครสอบ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท ในวันที่ยื่นใบสมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ป้ายประกาศในบริเวณสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และทางเว็บไซต์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน หรือสามารถติดตามได้ที่เว็บแห่งนี้

สำหรับผู้สนใจสมัครงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ตามตำแหน่งที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2556 รายละเอียดข้างต้นเป็นรายละเอียดที่ทีมงานทำการสรุปจากประกาศรับสมัครงาน ของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ดาวน์โหลดรายละเอียด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติ่ม
- แนวข้อสอบ กฏหมายพลังงาน พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514
- สรุปพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.downloadsheet.com/read.php?tid=6250
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nas_za.za@hotmail.com